Verzekerd van voordelige tickets! Veilige verzending Vragen? Bel ons 050-2011521 (ma t/m vr 9.30-17 uur)
Winkelwagen 0 ticket(s) - € 0,00
Volg Budgetticket
en win tickets!

Algemene Voorwaarden

Zoek tickets

Algemene Voorwaarden

(Algemene) voorwaarden en leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden van kopers/opdrachtgevers zijn niet toepasselijk, tenzij die toepasselijkheid door Budgetticket schriftelijk is aanvaard.

Artikel 1 Plaatsing van bestellingen, prijzen en betaling
Een bestelling is definitief nadat Budgetticket de ontvangst van de bestelling door middel van een reserveringsbevestiging heeft bevestigd. Betaling geschiedt op één van de door Budgetticket aangegeven wijze(n). Prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en alle kosten zijn inbegrepen inclusief btw, met uitzondering van de servicekosten.

Artikel 2 Wederverkoop
Er is sprake van wederverkoop. De gehanteerde prijs is doorgaans hoger dan de nominale prijs op het ticket en daarin zijn alle kosten inbegrepen met uitzondering van de servicekosten.

Artikel 3 Levering
Budgetticket spant zich in de tickets uiterlijk zeven werkdagen vóór aanvang van het evenement te verzenden. Verzending en afgifte geschieden per aangetekende post en voor rekening van koper, tenzij ter zake van de wijze van aflevering anders is overeengekomen. Budgetticket zal de koper schriftelijk van de verzending van de tickets op de hoogte stellen. Indien de expediteur niet in staat is de zending bij koper in persoon af te leveren, zal de zending naar het dichtstbijzijnde distributiekantoor worden verstuurd waar de zending gedurende een bepaalde periode zal worden bewaard. Hiervan laat de expediteur schriftelijk bewijs achter op het bezorgadres. Indien koper een ticket niet in ontvangst neemt, afhaalt of laat afhalen, en de koper is vooraf van de verzending op de hoogte gesteld, dan komt het niet-bezoeken van het evenement voor rekening en risico van de koper.

Artikel 4 Aansprakelijkheid
Budgetticket is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade, waaronder begrepen (gevolg)schade indien de levering van de tickets mislukt als gevolg van het opgeven van een onjuist adres, het onvolledig inlichten van de bewoner van het opgegeven adres of indien de koper een ticket niet in ontvangst neemt, afhaalt of laat afhalen, en de koper is vooraf van de verzending op de hoogte gesteld of wanneer door toedoen van door Budgetticket ingeschakelde derden niet of niet tijdig wordt geleverd. Voor een dergelijke situatie zijn de tickets ook niet verzekerd.

Artikel 5 Garanties
Als een bestelling is voltooid, de toegangsbewijzen zijn gegarandeerd en de overeenkomst niet wordt nagekomen en zulks is niet te wijten aan de koper, dan is de koper gerechtigd tot een terugbetaling van 100% van de overeengekomen prijs inclusief servicekosten, tenzij tekortkoming niet toerekenbaar is aan Budgetticket (bijv. bij surséance of faillissement van de organisator). Ingeval een toegangsbewijs geen toegang verschaft tot het evenement en zulks niet is te wijten aan de koper, dan is de koper gerechtigd tot een terugbetaling van 120% van de overeengekomen prijs.

Artikel 6 Bijzondere bepalingen
De door Budgetticket aangegeven kwaliteitscategorieën voor tickets hoeven niet aan te sluiten bij door de organisator van het evenement gehanteerde categorieën. Koper van een door Budgetticket geleverd ticket dient zichzelf op de hoogte te stellen van aanwijzingen zijdens de organisator van het evenement alsmede van wijzigingen met betrekking tot het evenement. Op Budgetticket rust geen verplichting tot het dienaangaande nader informeren van koper van een ticket.

Artikel 7 Overige bepalingen
Budgetticket wijst erop dat bij de verkoop van tickets door de organisator van het evenement algemene verkoopvoorwaarden van toepassing kunnen zijn verklaard op grond waarvan de organisator het doorverkopen van deze tickets verbiedt. Als gevolg daarvan kan de organisator tickets annuleren en de toegang tot het evenement weigeren. In dat geval wordt 120% van de overeengekomen prijs inclusief servicekosten vergoed.

Artikel 8 Gegevens van en over Budgetticket
Budgetticket is gevestigd te (9723 AZ) Groningen, Bornholmstraat 82. Budgetticket BV is geregistreerd onder nummer 02081616 bij de Kamer van Koophandel te Groningen (Nederland). Budgetticket is bereikbaar via info@Budgetticket.nl en +31 (0) 50 201 1521.

Artikel 9 Toepasselijk recht
Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voorzover afwijking van de wettelijke competentieregels is toegestaan neemt de bevoegde rechter binnen het Arrondissement Groningen kennis van alle geschillen, welke mochten ontstaan tussen Budgetticket en de koper.

Artikel 10 Slotbepalingen
Voor antwoord op eventuele nadere vragen verwijst Budgetticket naar het hoofdstuk "Veel gestelde vragen" op deze site.

Groningen, 15 december 2012